Incassotarief – Minnelijke Incasso Nederland

Tariefberekening aan de debiteur – WIK staffel

Over de eerste € 2.500 – 15% ( Minimum € 40)

Over de volgende € 2.500 – 10%

Over de volgende € 5.000 – 5%

Over de volgende € 190.000 – 1%

Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

Het uitgangspunt is dat wij  de incassokosten aan de debiteur door belasten. Uw klant, de debiteur betaald de incassokosten omdat hij/zij nalatig is geweest en niet u !

“No-Cure-No-Pay” Tarief  Binnen onze no cure no pay incasso voorwaarden betaald u in eerste aanleg  geen dossierkosten of opstartkosten. Om aanspraak te maken op de no-cure-no-pay voorwaarden in de minnelijke fase mag er geen sprake zijn van een (reeds) betwiste vordering, niet geleverde zaken, geen overeenkomst, faillissement  of ontbrekende gegevens. Op dat moment vervallen de no-cure-no-pay-voorwaarden en is opdrachtgever gebonden aan geldende incassotarieven.

Volledige betaling? Geen Kosten. Wordt de vordering in het geheel voldaan, inclusief rente en buitengerechtelijke kosten, dan ontvangt u het bedrag van uw factuur. Dit houdt in dat Fincare Incasso de rente en de buitengerechtelijke kosten als honorarium aanmerkt.

Incasso Tarief Deelbetaling (na WIK termijn*)  indien debiteur slechts (een deel ) of alleen de hoofdsom betaald zonder incassokosten, rentekosten en besluit opdrachtgever het dossier te sluiten of niet verder te gaan in de procedure dan brengen wij  conform bovenstaande staffel deze kosten in rekening. Ons honorarium bestaat dan uit de buitenregechtelijke kosten conform bovenvermelde staffel en de rente welke op dat moment in het dossier is berekend. 

Artikel 6:44 BW laat de hoofdlijn zien:

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minderen van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Terugtrekking incasso-opdracht Trekt u de incasso-opdracht uit eigen beweging en motivering terug  dan berekenen wij u het tarief over de hoofdsom (zie bovenstaande staffel). Dit houdt in dat Fincare Incasso de buitengerechtelijke kosten zoals vermeld in bovenvermelde staffel als honorarium aanmerkt.

Geen betaling binnen het minnelijke incasso traject. Indien het niet lukt binnen het minnelijke incasso traject uw vordering te incasseren en u besluit het dossier niet gerechtelijk voor te zetten. Dan bent u ons binnen de No Cure No Pay voorwaarden geen kosten verschuldigd conform bovenstaande staffel . Wij zullen ons dossier beëindigen en administratie kosten in rekening brengen van € 25,- . Alsmede kosten gemaakt buiten onze No Cure No Pay voorwaarden.

Betaling binnen WIK* termijn aan opdrachtgever of Fincare Incasso. Indien debiteur na verzending van een WIK brief binnen gestelde termijn alsnog de vordering voldoet brengen wij bij opdrachtgever onderstaande administratiekosten in rekening.

Hoofdsom                                       administratiekosten

Tot € 50,-                                                          € 10,-

Van € 50,- tot € 75,-                                     € 15,-

Van € 75,- tot € 100,-                                   € 25,-

Boven € 100,-                                                  € 40,

Tarief – Gerechtelijke Incasso Kan uw vordering niet via het minnelijk traject worden geïncasseerd? Dan zullen wij in overleg en met toestemming van u een gerechtelijke procedure opstarten voor het kantongerecht of de rechtbank. Binnen het gerechtelijke incasso traject komen de No Cure No Pay voorwaarden te vervallen en brengen wij naast de kosten voor een gerechtelijke procedure altijd de laatst bekende incasso kosten (WIK volgend) in rekening.  

Tarief – Buitenland Incassotarief In overleg met u bepalen wij de kosten van een te starten procedure opstarten in het buitenland of vanuit Nederland of met een buitenlandse incassopartner.

Heeft u vragen ? of wilt u meer weten ? Neem dan contact op met

info@fincareincasso.nl

-Alle genoemde bedragen/percentage’s zijn excl. BTW
*Alleen dan wanneer WIK termijn van toepassing is
Ingeval van een betaalregeling brengen wij € 2,50 per incassotermijn in rekening bij opdrachtgever.
Tarieven voor debiteurenbezoek zijn afhankelijk van afstand en bereikbaarheid met een minimum van € 65,-.